Oznamujeme konání řádné valné hromady společnosti EKO Volfartice, a.s., která proběhne dne 14.4.2021 od 11:00 na adrese:

Obecní úřad Volfartice, Volfartice č.p. 59, Volfartice 471 12.

Valná hromada bude mít následující program:


1. Zahájení valné hromady, volba orgánů.

2. Výroční zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2020.

3. Projednání a schválení účetní závěrky společnosti za rok 2020.

4. Projednání a schválení návrhu o rozdělení zdrojů společníkům.

5. Určení auditora.

6. Jmenování členů představenstva.

7. Jmenování členů dozorčí rady.

8. Případné další body.

9. Závěr.


Kdo jsme?

Firma EKO Volfartice, a.s. provozuje od roku 2007 moderní řízenou skládku tuhých odpadů Volfartice. Skládka je určena pro ukládání odpadů kategorie „Ostatní odpady“ a v největší míře je na skládce ukládán směsný komunální odpad, v menší míře pak směsné obaly, demoliční a inertní odpady. Hlavním cílem naší firmy je ekologický přístup k odstraňování odpadů a klientům i jejich okolí umožnit podílet se na naplnění tohoto cíle. Důkazem je mimo jiné i skutečnost, že skládka naší firmy nejen zahlazuje stopy po těžební - hornické činnosti, ale navíc jako moderní řízená skládka plní všechna kritéria ochrany životního prostředí.

Jak se na skládku dostanete?

Pro nákladní automobily není při návozu odpadů na skládku povolen průjezd obcemi Nový Oldřichov ani Volfartice. Průjezd je možný výhradně po nově vybudované příjezdové panelové komunikaci odbočující z komunikace č. III/2639 v úseku mezi obcí Nový Oldřichov - část Mistrovice a křižovatkou komunikací č. II/263 a III/2639 na pozemcích v katastrálním území Kerhartice.